Skip to content

Asarina Pharma AB offentliggör prospekt i samband med nyemission om 142,8 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Asarina Pharma AB (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 142,8 MSEK (”Erbjudandet”). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 172 MSEK. I Erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare inklusive Sectoral Asset Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen, Catella Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 129 MSEK, motsvarande 90 procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar även en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare högst 350 000 aktier, motsvarande cirka 7,4 MSEK, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 27 augusti 2018, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Asarina Pharma har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North med preliminärt första datum för handel den 24 september 2018.

Asarina Pharma är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på kroniska sjukdomar associerade med menstruationscykeln. Asarina Pharma utvecklar läkemedelskandidaten Sepranolon för behandling av premenstruell dysforiskt syndrom (PMDS) samt för menstruell migrän.

Bolaget bedriver en klinisk fas IIb-studie inom PMDS som beräknas slutföras innan utgången av 2019. Vidare planerar Asarina Pharma att under första halvåret 2019 inleda en klinisk fas IIa-studie med Sepranolon inom menstruell migrän.  Både PMDS och menstruell migrän är betydande sjukdomar där det idag saknas tillräckliga behandlingsalternativ. Om pågående och planerade kliniska studier faller väl ut bedömer Asarina Pharma att Sepranolon har en betydande kommersiell potential.  

Erbjudandet i korthet

 • Priset i Erbjudandet har fastställts till 21 SEK per aktie.
 • Erbjudandet innefattar en nyemission om 6 800 000 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om 142,8 MSEK före emissionskostnader och vid full teckning.
 • I syfte att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Erik Penser Bank, åtagit sig att emittera ytterligare högst 350 000 nya aktier, motsvarande högst 5,1 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att avse 7 150 000 nya aktier i Asarina Pharma, motsvarande cirka 44,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även emittera 476 190 nya aktier till IdInvest till följd av konverteringar av Bolagets brygglån. Vidare kommer Bolaget i samband med Erbjudandet att emittera 207 462 nya aktier som utgör betalning i enlighet med samarbetsavtal med Ergomed plc.
 • Efter konvertering av brygglånen, betalning till Ergomed plc samt förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 16 037 218, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 337 MSEK baserat på emissionskursen om 21 SEK per aktie.
 • Ett antal institutionella och privata investerare inklusive Sectoral Asset Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen, Catella Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 129 MSEK, motsvarande 90 procent av Erbjudandet.
 • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
 • Ett prospekt med fulla villkor och anvisningar för Erbjudandet offentliggörs idag den 27 augusti 2018.
 • Beräknad första handelsdag för Asarina Pharmas aktier på Nasdaq First North är den 24 september 2018 under kortnamnet ”ASAP” och med ISIN-kod SE0011641794
 • Utfallet planeras att offentliggöras omkring den 17 september 2018 och beräknad likviddag är den 20 september 2018.

Bakgrund till Erbjudandet

Den pågående fas IIb-studien inom PMDS och den planerade fas IIa-studien inom menstruell migrän innebär viktiga potentiellt värdeökande händelser för Asarina Pharma under de kommande två åren. För att möjliggöra kliniska studier samt övriga aktiviteter genomför Asarina Pharma det förestående Erbjudandet. Av nettolikviden avses omkring 70 MSEK användas till en fas IIa proof of concept-studie inom menstruell migrän, cirka 30 MSEK till processutveckling och produktionsuppskalning, cirka 20 MSEK till utveckling av nya administrationsformer och resterande del till löpande kostnader och förstärkning av Bolagets rörelsekapital.

Asarina Pharma befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt värdeskapande aktiviteter under de kommande åren och genom Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs att Bolaget tillförs finansiering samt breddar sin aktieägarbas. Noteringen innebär vidare att Bolaget får tillgång till aktiemarknaden och därmed förutsättningar för framtida finansiering. Asarina Pharma har för avsikt att, vid utvalda tillfällen, ingå kommersiella relationer med större läkemedelsbolag och en listning på Nasdaq First North bedöms ha en positiv effekt på Bolagets kommersiella möjligheter.

Kommentar från Asarina Pharmas VD, Peter Nordkild

Asarina Pharma utvecklar Sepranolon som, för första gången, kan möjliggöra en effektiv behandling av PMDS. Trots att PMDS är en vanligt förekommande sjukdom där omkring fem procent av alla kvinnor i fertil ålder drabbas saknas det idag behandlingar som riktar in sig på de bakomliggande mekanismerna. Vi har i tidigare kliniska studier sett att Sepranolon kan reducera symptomen med 80 procent och i vår pågående studie är vår ambition att verifiera tidigare resultat samt ytterligare stärka säkerhetsprofilen för Sepranolon. För att undersöka Sepranolons effekt på menstruell migrän planerar vi även att under första halvåret 2019 initiera en fas IIa proof of concept-studie.

Sepranolon adresserar betydande indikationsområden med ett stort medicinskt behov, vilket gör att det finns ett stort kommersiellt värde i produkten. Givet att vi kan erhålla ytterligare starka kliniska data inom PMDS, och potentiellt därutöver påvisa en effekt inom menstruell migrän, bedömer vi att det finns goda förutsättningar att skapa betydande värden i Bolaget.

Preliminär tidplan

Teckningstid:                                     28 augusti – 13 september 2018

Offentliggörande av utfall:                 17 september 2018

Likviddag:                                          20 september 2018

Preliminär första dag för handel:      24 september 2018

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.asarinapharma.com) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande tillfällen:

 • Aktiespararna, Aktiekväll i Göteborg, 4 september kl 17.00
 • Presentation Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, 10 september kl 12:00 och 18:00
 • Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 11 september kl 10.20

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se. Anmälan till Aktiespararna återfinns på www.aktiespararna.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser.