Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) årsredovisning 2022 publicerad

(Stockholm, 28 april, 2023.) Asarina Pharmas årsredovisning för 2022 innehåller analyser och lärdomar om de senaste positiva fas IIa-resultaten för Tourette syndrom, samt 2022 års bokslut och framtida utsikter. Ytterligare innehåll inkluderar investerares FAQ till VD Peter Nordkild och kliniska insikter från överläkare i neurologi Dr Heidi Biernat, chef för Tourettekliniken på neurologiavdelningen vid Bispebjerg universitetssjukhus.

Den fullständiga årsrapporten 2022 finns tillgänglig på: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

Forskning och utveckling: Asarinas årsredovisning innehåller extra material för aktieägare och investerare om bolagets fas IIa-resultat för Tourette syndrom (meddelas efter rapporteringsperioden den 1 april 2023):

  • Ett utökat VD-uttalande som täcker vetenskaplig validering, fyra viktiga slutsatser och bolagets nuvarande aktiviteter kring affärsutveckling och en framtida fas IIb-studie.
  • En FAQ för investerare med Asarinas VD som tar upp konkurrenssituationen för Tourette samt konsekvenserna av studiens genomgående positiva resultat av studiens sekundära kliniska utfallsmått.
  • Kliniska insikter från överläkare i neurologi Dr Heidi Biernat om dagens behandlingar för Tourette, inklusive antipsykotika och CBIT, samt hennes observationer av Sepranolon i kliniken.

Finansiella resultat och utsikter: Under 2022 fortsatte Asarina sin strikta kostnadskontroll och säkrade likvida medel för att slutföra fas IIa-studien. Externa FoU-kostnader sjönk till 7,3 miljoner kronor från 29,9 miljoner kronor 2021. Koncernen hade ett nettokassautflöde på 8,8 miljoner kronor 2022 jämfört med 36,8 miljoner kronor 2021, främst på grund av minskningen av FoU- och personalkostnader. I slutet av 2021 hade koncernen en total kassa på 21,7 miljoner kronor.

De positiva resultaten från Asarinas fas IIa-studie i Tourettes syndrom, ett tillstånd som länge har haft ett otillfredsställande behov av en säkrare, mer tolerabel första linjens läkemedelsbehandling, skapar intresse inom industrin. Asarina för dialoger med potentiella partners inom CNS och neurologi, samtidigt som man utforskar möjligheterna till en finansiering av en fas IIb-studie. Bolaget har tillräckliga medel för att fortsätta dessa aktiviteter åtminstone till slutet av 2023.