Skip to content

Asarina Pharma AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndag den 24 september 2018.

Asarina Pharma har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde Bolaget 142,8 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om ytterligare högst 350 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 150,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen var 21,00 SEK per aktie. Efter nyemissionen kommer Asarina Pharma ha omkring 1 200 aktieägare.

Nasdaqs granskning av Asarina Pharma är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd. Nasdaqs godkännande är villkorat av att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ASAP och ISIN-kod SE0011641794. För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av nyemissionen och ansökan om listning. Prospektet finns tillgängligt på Asarina Pharmas hemsida, www.asarinapharma.com.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och noteringen. Fredersen Advokatbyrå har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen och noteringen.