Skip to content

Asarina Pharma: Beslut vid årsstämman den 5 maj 2020

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 5 maj 2020 årsstämma i Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

Inför stämman hade Paul de Potocki, Erin Gainer, Marianne Kock, Mathieu Simon, André Ul-mann samt Vidar Wendel-Hansen föreslagits för omval till styrelseledamöter. Miroslav Rel-janovic hade avböjt förfrågan om att ställa upp för omval. Styrelsen informerade stämman om att även André Ulmann och Vidar Wendel-Hansen meddelat att de inte längre ställer upp för omval som styrelseledamöter. De aktieägare som stod bakom förslaget i kallelsen och represen-terar cirka 39,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget drog därmed tillbaka sitt tidigare förslag och föreslog istället att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, och att dessa skulle vara Paul de Potocki, Mathieu Simon, Marianne Kock samt Erin Gainer. Stämman beslutade enligt det nya förslaget och Paul de Potocki omvaldes även till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 510 000 kronor till styrelseordförande och 205 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter.

Revisor

Till revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Stefan Andersson-Berglund fortsätter som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Vid beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ändamålet vara att: (i) uppfylla Bolagets betalningsskyldighet gentemot Ergomed Plc som uppstått från Bolagets och Ergomeds samarbetsavtal, (ii) anskaffa ytterligare rörelsekapital, eller (iii) anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för att finansiera Bolagets fas III utvecklingsprogram för PMDS-projektet.Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska beslutas på marknadsmässiga villkor och det totala antalet aktier som kan ges ut ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier, av vilka nyemission om upp till 10 procent kan beslutas för något eller flera av ändamålen listade i (i)-(iii) ovan och om upp till ytterligare 10 procent endast kan beslutas för ändamålet listat i (iii) ovan, det vill säga fas III utvecklingsprogram för PMDS-projektet. Styrelsen informerade att med tanke på offentliggjort resultat från fas IIb-studien, avses denna sista del av bemyndigandet inte utnyttjas vilket innebär att bemyndigandet för riktade emissioner i realiteten begränsas till 10 procent.

Övriga beslut

Beslut tog om riktlinjer för tillsättande och instruktion för valberedning.