Skip to content

Asarina Pharma bokslutskommuniké för 2018 visar kvartal med stadiga framsteg

Stockholm den 25 februari 2019.: Asarina Pharma AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2018. (LÄSHELA BOKSLUTSKOMMUNIKÉN HÄR (http://docs.wixstatic.com/ugd/641552_cd037716c08b48c69d458724079a39d2.pdf).)

Fjärde kvartalet 2018: NYCKELTAL I KORTHET

  • Nettointäkt: 0 (0) kSEK                                  
  • Rörelseresultat: – 20,481 (-7 364) kSEK       
  • Resultat per aktie, före utspädning: -0.88 (-0.45) SEK
  • 31 december 2018: Asarinas likvida medel uppgick till 141 543 kSEK

Vi erhöll ytterligare 6,3 miljoner SEK från outnyttjad green shoe i samband med börsintroduktionen. Vi har hållit strikt kontroll över våra utgifter och går in i år 2019 med god likviditet.

KVARTALET I KORTHET

  • PMDS: Rekryteringstakt av patienter har legat på en jämn nivå och målet är att studien ska vara färdig innan slutet av 2019, med primärdata tillgängliga under Q1-2020
  • Menstruell migrän: Ett kliniskt protokoll är färdigställt och vi har skrivit kontrakt med Scandinavian CRO för genomförandet av vår fast II-A läkemedelsprövning i menstruell migrän, en first-in-class profylaktiska behandling av menstruell migrän
  • Uppskalning av produktion: Vi har initierat uppskalning av Sepranolon för att förbereda inför fas III-försöken och marknadsintroduktion
  • Partnerskap och investerare: Vi håller läkemedelsföretag som arbetar aktivt med kvinnors hälsa informerade om våra framsteg i förberedelserna inför ett potentiellt licensavtal så snart våra fas IIB-data inom PMDS finns tillgängliga

CEO Peter Nordkild: ”Det fjärde kvartalet var en produktiv period för Asarina teamet. Vår vision att hjälpa fler kvinnor att ta kontrollen över sina liv är drivkraften bakom fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet 2018.”