Skip to content

Asarina Pharma emitterar 301 724 aktier till Ergomed plc

(Stockholm, 20 februari, 2020) Styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (“Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från Bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2020, beslutat om en kvittningsemission varigenom 301 724 aktier emitteras till Ergomed plc ("Ergomed"), den CRO som genomför Asarina Pharmas fas IIb studie i PMDD.

Emissionen har utlösts av att en planerad milstolpe uppnåtts i PMDD-studien och utgör 1,6 % av det nuvarande aktiekapitalet i Asarina Pharma.

Den nuvarande betalningen till Ergomed uppgår till 8 387 927,20 kronor och antalet aktier har fastställts till marknadspriset på fakturadatum 31 januari 2020 (27,80 kronor). Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för emissionen är marknadsmässiga. De nya aktierna kommer att överföras till Ergomed så snart de har registrerats hos Bolagsverket.

Såsom tidigare offentliggjorts sålde Ergomed sitt tidigare innehav i Bolaget i samband med den riktade emission som Bolaget genomförde under hösten 2019. I samband därmed åtog sig Ergomed att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period om 180 dagar från och med den 23 oktober 2019. Denna lock-up gäller även för de nu emitterade aktierna som tilldelas Ergomed. Efter emissionen innehar Ergomed 301 724 aktier i Asarina Pharma.

Genom emissionen ökar Bolagets totala antal utestående aktier från 18 442 800 till 18 744 524 och Bolagets aktiekapital ökar med 75 431,003010 kronor från 4 610 700,184001 kronor till
4 686 131,187011 kronor.