Skip to content

Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen

Solna den 23 juni 2022. Styrelsen för Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission av 3 896 885 aktier till Östersjöstiftelsen (ÖSS) efter en begäran om konvertering i enlighet med avtal om konvertibellån mellan Asarina Pharma och ÖSS ingånget i maj 2021.

Den 31 maj 2021 offentliggjorde Asarina Pharma genom pressmeddelande att Bolaget tecknat ett avtal om konvertibelt lån med ÖSS (”Låneavtalet”). ÖSS har nu, i enlighet med Låneavtalet begärt att Asarina Pharma ska återbetala det utestående lånebeloppet jämte upplupen ränta, motsvarande totalt 5 884 296,35 kronor, med aktier. Bolaget har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier till ÖSS (”Nyemissionen”). I enlighet med vad som föreskrivs i Låneavtalet är teckningskursen per aktie baserad på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar före konverteringsdagen och uppgår till 1,51 kronor.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 896 885 och aktiekapitalet ökar med 974 221,29 kronor, innebärande en utspädning om 17,21 procent. Efter Nyemissionen kommer antalet aktier i Asarina Pharma att uppgå till 22 641 409 och aktiekapitalet uppgå till 5 660 352,48.

”Konverteringen av ÖSS-lånet stärker vår finansiella ställning då skyldigheten att återbetala lånet i juni 2023 försvinner och gör att vi kan fokusera på fas IIa-studien av Tourettes syndrom. Vi är tacksamma för det stöd vi har fått från Östersjöstiftelsen”, kommenterar Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma.