Skip to content

Ingen stabilisering av aktier i Asarina Pharma efter noteringen, övertilldelningsoption utnyttjas till fullo

Stockholm – 24 oktober, 2018. Som offentliggjort i samband med erbjudandet av 6 800 000 nya aktier (”Erbjudandet”) i Asarina Pharma AB (publ) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har Erik Penser Bank (”EPB”) fungerat som stabiliseringsansvarig. I den kapacitet har EPB varit tillåten att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden, dock inte till ett pris högre än teckningskursen i Erbjudandet. Stabiliseringsperioden på trettio kalenderdagar efter noteringen av Bolagets aktier avslutas idag utan att några stabiliseringstransaktioner har genomförts.

Vidare har Asarina Pharma utfärdat en option till EPB att teckna upp till 350 000 nyemitterade aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 5,1 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Priset för de nyemitterade aktierna inom ramen för Övertilldelningsoptionen motsvarar priset i Erbjudandet, 21 SEK per aktie. EPB meddelar nu att Övertilldelningsoptionen om 350 000 aktier utnyttjas fullt ut.

Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare 7,35 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförts totalt 150,2 MSEK, före emissionskostnader, genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen. Efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 16 037 218.