Skip to content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org. nr 556698-0750, kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10:00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09:30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 24 juni 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till asarinapharma@fredersen.se eller per post till Asarina Pharma AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 20 juni 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.asarinapharma.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av styrelseordförande
 5. Val av revisor
 6. Beslut om principer för utseende av valberedning
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9–14)
Valberedningen föreslår:
att Paul de Potocki, eller den han utser i sitt ställe, väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av tre (tidigare tre) ledamöter utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 525 000 (tidigare 525 000) kronor till styrelseordförande och med 220 000 (tidigare 220 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att Paul de Potocki, Erin Gainer och Marianne Kock omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
att Paul de Potocki omväljs till styrelseordförande,
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Daniel Åkeborg utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2025.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b))
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 22 641 409. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida inom lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Solna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

Solna i maj 2024
Asarina Pharma AB (publ)
Styrelsen