Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma”) avhöll den 21 april 2021 årsstämma i Stockholm. Aktieägare kan ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Asarina Pharma och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Asarina Phrmas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Paul de Potocki, Erin Gainer och Marianne Kock till styrelseledamöter. Paul de Potocki omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2022.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut vid en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsat till 15 procent av antalet aktier i bolaget. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut vid en emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagets bolagsordning. 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till anställda och konsulter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 700 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i Asarina Pharma under tiden från och med den 15 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.