Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 maj 2023 årsstämma i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Paul de Potocki, Erin Gainer och Marianne Kock till styrelseledamöter. Paul de Potocki omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag som framlades på stämman, innebärande att styrelsearvode ska utgå med 510 000 (510 000) kronor till styrelseordförande och 205 000 (205 000) kronor till vardera övrig styrelseledamot. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag som var inkluderat i kallelsen, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som med stöd av bemyndigandet fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, vara begränsat till 15 procent av vid tidpunkten för årsstämman utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, öka likviditeten i aktien eller genomföra företagsförvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.