Skip to content

Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 4 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Paul de Potocki, Erin Gainer och Marianne Kock till styrelseledamöter. Paul de Potocki omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2023.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier till Östersjöstiftelsen för infriande av konvertibelt lån. Emission som beslutas för detta ändamål ska, i enlighet med avtalet mellan Östersjöstiftelsen och Bolaget, ske till en teckningskurs per aktie som motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar som avslutas dagen före Bolagets beslut om emissionen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande ska vara begränsat till 25 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Stämman beslutade även om ett generellt emissionsbemyndigande enligt följande och i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande vid en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsat till 15 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut vid en emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagets bolagsordning vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.