Skip to content

Nyemissionen i Asarina Pharma AB (publ) inför notering på First North övertecknad

Den 24 augusti 2018 beslutade styrelsen i Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma” eller ”Bolaget”), med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 28 juni 2018, att genomföra en nyemission om högst 6 800 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 24 september 2018. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till cirka 275 procent. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget 142,8 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om ytterligare högst 350 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 150,2 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet innebär att Asarina Pharma tillförs omkring 1 200 nya aktieägare.

Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 13 september 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 8 203 566 till 15 353 566 under förutsättning av att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 21,0 SEK. I enlighet med vad som framgår i prospektet kommer Bolaget i samband med Erbjudandet även emittera 476 190 nya aktier till IdInvest till följd av konverteringar av Bolagets brygglån. Vidare har Bolaget i samband med Erbjudandet emitterat 207 462 nya aktier som utgör betalning i enlighet med samarbetsavtal med Ergomed plc. Med hänsyn till detta samt under antagande att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgå till 16 037 218.

Erbjudandet omfattades till cirka 90 procent av teckningsförbindelser från ett antal svenska och internationella institutionella och privata investerare.

I enlighet med vad som kommunicerats i prospektet avgår Otto Skolling och Graham Fagg från Bolagets styrelse. Detta för att ytterligare öka styrelsens oberoende inför listning på Nasdaq First North. Otto Skolling ingår i Bolagets ledningsgrupp och kommer att fortsätta vara operativ i Bolaget som Chief Business Officer.

”Det är mycket glädjande att det har varit ett stort intresse för Asarina Pharma och att vi kunna attrahera både välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Vår målsättning är att bli det första bolaget som utvecklar ett läkemedel helt fokuserat mot PMDS och menstruell migrän som är betydande indikationsområden där det finns ett stort behov av bättre behandlingsalternativ. Nyemissionen och den förestående listningen på First North stärker möjligheterna att vidareutveckla Asarina Pharma till ett ledande specialistläkemedelsbolag inom kvinnohälsa” säger Peter Nordkild, VD i Asarina Pharma.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser.